• Xi Jinping elegido secretario general del Comité Central del PCCh

  Xi Jinping fue elegido este domingo secretario general del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en la primera sesión plenaria del comité, según un comunicado.


  XINHUA / A la sesión, presidida por Xi, asistieron 203 miembros del XX Comité Central del PCCh y 168 miembros suplentes.

  Xi también fue nombrado presidente de la Comisión Militar Central del PCCh en la sesión.

  Los miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh elegidos en la sesión son Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi.

  También fueron elegidos en la sesión los miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh, que refrendaron a los miembros del Secretariado del Comité Central del PCCh nominados por el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh.

  En la sesión fueron nombrados los miembros de la Comisión Militar Central.

  La sesión aprobó al secretario, los subsecretarios y los miembros del Comité Permanente de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) elegidos en la primera sesión plenaria de la XX CCCD.

  Las listas son las siguientes:

  Los miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh (según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido):

  Ding Xuexiang, Xi Jinping, Ma Xingrui, Wang Yi, Wang Huning, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong, Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Shulei, Li Hongzhong, He Weidong, He Lifeng, Zhang Youxia, Zhang Guoqing, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min’er, Zhao Leji, Yuan Jiajun, Huang Kunming, Cai Qi

  Los miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh:

  Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi

  Secretario general del Comité Central del PCCh:
  Xi Jinping

  Los miembros del Secretariado del Comité Central del PCCh:
  Cai Qi, Shi Taifeng, Li Ganjie, Li Shulei, Chen Wenqing, Liu Jinguo, Wang Xiaohong

  Presidente, vicepresidentes y miembros de la Comisión Militar Central
  Presidente: Xi Jinping
  Vicepresidentes: Zhang Youxia, He Weidong
  Miembros: Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua, Zhang Shengmin

  Secretario, subsecretarios y miembros del Comité Permanente de la CCCD
  Secretario: Li Xi
  Subsecretarios: Liu Jinguo, Zhang Shengmin, Xiao Pei, Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Sun Xinyang, Liu Xuexin, Zhang Fuhai

  Miembros del Comité Permanente de la CCCD (según el orden del número de trazos del carácter chino del apellido)

  Wang Xiaoping (mujer), Wang Aiwen, Wang Hongjin, Liu Jinguo, Liu Xuexin, Xu Luode, Sun Xinyang, Li Xi, Li Xinran (manchú), Xiao Pei, Zhang Shengmin, Zhang Fuhai, Chen Guoqiang, Zhao Shiyong, Hou Kai, Yin Bai (naxi), Yu Hongqiu (mujer), Fu Kui, Mu Hongyu (mujer).

  Compartelo

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *